Logo Brabantse Delta

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 1-4

Afwatering via de haven van Ossendrecht op de Westerschelde
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 1-4

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

1. Nieuwe Zuidpolder van Ossendrecht
in gemeente Ossendrecht (92,5974 bunder) in Zandvliet (13,7246 bunder)
• Zomerpeil: 0,32 • Dijkhoogte: 4,80 tot 5,30 • dijklengte: 1900 in Noord Braband • Tijd van bedijking: 1809
• Middelen van uitwatering: Eene houten sluis op de haven van Ossendrecht, wijd 1.88 hoog 1.57, voorzien van twee paar puntdeuren en eene schuif
• Waarop uitwaterende: Door de haven van Ossendrecht op de Wester-Schelde
• Soort van grond: zware kleigronden
• Bestuur: Staat onder het bestuur van den Heere van Halteren, te Ossendrecht
• Aanmerkingen: De schotbare grootte dezes Polders bedraagt 111 Bunders, 54 Roeden, 10 ellen.
Door dezen Polder watert ook, door eene houten sluis, wijd 1 el 15 uit, ten zuidwesten onder de Gemeente Zandvliet, Provincie Antwerpen, gelegen, de in 1768 bedijkte Kabeljaauws-polder, groot 130 bunders, waarvan 15 Bunders, 53 Roeden, 49 Ellen, onder Ossendrecht zijn gelegen.
terug naar de kaart anno 1995

2. Zuidpolder van Ossendrecht
in gemeente Ossendrecht (324,4869 bunder)
• Zomerpeil: 0,10 • Dijkhoogte: 4,80 tot 5,00 • dijklengte: 450 • Tijd van bedijking: 1741
• Middelen van uitwatering: Eene houten buitensluis op de haven van Ossendrecht, wijd 2.20 hoog 2.04, voorzien van een paar vloeddeuren en eene schuif.
Eene steenen binnensluis in den Noorddijk, wijd 1.25 hoog 1.88, voorzien van eene schuif.
• Waarop uitwaterende: Door de houten sluis op de haven van Ossendrecht, doch bij voldoende ebbe, wordt het water door de steenen sluis naar den watermolen van den polder n. 3 geleid
• Soort van grond: zware kleigrond
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (2) Secretaris (1) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte dezes Polders bedraagt 272 Bunders, 38 Roeden, 81 ellen.
Binnen de houten of buitensluis bevindt zich een spuiboezem, dienende om eenig vloedwater te bergen, hetwelk bij laag water afgelaten wordende, de buitenkil verdiept. – De stormvloed van 4 Februarij 1825, bereikte aan dezen en de tot n. 6 volgende Polders, de hoogte van 4 el 90 boven A.P., en die van den 5 Maart 1828 tot 4 el 60 boven A.P.
terug naar de kaart anno 1995

3. Noordpolder van Ossendrecht
in gemeente Ossendrecht (306,527 bunder) in Woensdrecht (77,9348 bunder)
• Zomerpeil: -0,17 • Maalpeil: 1,83 • Dijkhoogte: 4,80 tot 5,00 • dijklengte: 200 • Tijd van bedijking: 1651
• Middelen van uitwatering: Eene steenen boezemsluis aan het boveneinde der haven van Ossendrecht, wijd 2.82 hoog 2.24, voorzien van twee paar puntdeuren en eene schuif.
Een watermolen in den jare 1811 gebouwd
• Waarop uitwaterende: Door de Ossendrechtse haven op de Wester-Schelde
• Soort van grond: Gedeeltelijk goede kleigronden, gedeeltelijk gemengde aarde en gedeeltelijk lage derrie-achtige grond
• Bestuur: Gezworen (2) Secretaris (1) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 305 Bunders, 87 Roeden, 56 Ellen.
In denzelven bevindt zich een spuiboezem, even als in den voorgaanden Polder.
Het onderhoud van de Noordkil of haven van Ossendrecht wordt gedragen: 1. door den onderhavigen Polder, welke tevens voor den Zuidpolder van Woensdrecht, gemeen met Oud-Hinkelenoord, moet betalen; 2 door den ouden Zuidpolder; 3. door den nieuwen Zuidpolder, en 4. door Nieuw-Hinkelenoord, alle gemets gewijze voor de schotbare grootte.
De hiernevens genoemde watermolen bemaalde in 1820, behalve dezen Polder en n. 2 bovengemeld, ook bij onvoldoende ebben, de Zuidpolder van Woensdrecht, gemeen met Oud-Hinkelenoord n. 5, waar voor Oud-Hinkelenoord betaald wordt 100 Gulden 'sjaars, terwijl het onderhoud van den molen voor 50/68 door den onderhavigen Polder n. 3, en voor 18/68 door den Zuidpolder n. 5, gedragen wordt.
terug naar de kaart anno 1995

4. Nieuw-Hinkelenoord en Hoogerwerf
in gemeente Ossendrecht (58,916 bunder) in Woensdrecht (238,0986 bunder)
• Zomerpeil: 0,20 • Dijkhoogte: 5,80 tot 6,00 • dijklengte: 6700 • Tijd van bedijking: 1801
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis tegen de haven van Ossendrecht, wijd 1.27 hoog 2.19, afzonderlijk staande deuren en eene schuif
• Waarop uitwaterende: Door de haven van Ossendrecht op de Wester-Schelde
• Soort van grond: Zware kleigronden
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (1) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 267 Bunders, 99 Roeden, 37 Ellen.
De dagelijksche vloeden klimmen aan dezen, gelijk ook aan den voorgaanden en volgenden Polder n. 3 en 5, tot 2.15 2.25 boven A.P.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843