Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 20-27 en 33

Afwatering via de haven van Steenbergen op de Steenbergsche Vliet
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 20-27 en 33

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

20. Rubeerpolder, vroeger Sint-Guilgefortspolder
in gemeente Steenbergen (323,8273 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -1.00 • Tijd van bedijking: 1482
• Middelen van uitwatering: Twee steenen heulen, wijd 1.25 en 0.86 hoog 1.54 en 1.20 respectivelijk, gelegen in den Kortendijk
• Waarop uitwaterende: In den Aanwaspolder en met het water van dezen op de Steenbergsche haven, en verder in de gekanaliseerde rivier De Vliet
• Soort van grond: Matige klei
• Bestuur: Een Dijkgraaf, twee Gezworen, een Secretaris en een Penningmeester. Dit bestuur heeft ook het beheer over de vier navolgende Polders nș. 21, 22, 23 en 24.
• Aanmerkingen: De schotbare grootte dezes Polders bedraagt 320 Bunders, 32 Roeden, 88 Ellen.
Deze Polder, welke thans geheel binnenpolder is, moet, even als de overige onder Steenbergen, in de kosten dragen der in 1822 bewerkstelligde afsluiting der rivier de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, en is daartoe begroot op eene bevoordeeling van f 20- per gemet, (0 B. 42 R. 58 El.) waarvan circa 1/3 gedeelte in 25 jaren, te rekenen van 1824 tot 1848, moet betaald worden.
terug naar de kaart anno 1995

21. Het Westland
in gemeente Steenbergen (706,4397 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -1,00 • Tijd van bedijking: Volgens Van Goor 1367, en andermaal 1420. Volgens Ketelaar 1376.
• Middelen van uitwatering: Eenen steenen sluis aan den noordoosthoek des Polders, voorzien met een paar puntdeuren wijd 2.30 hoog 1.73, in 1829 vernieuwd en verbeterd, als wanneer 1/4 uur meer westwaarts in denzelfden dijk tegen den Rubeerpolder eene sluis is gelegd, wijd 2 ellen, mede voorzien van een paar puntdeuren.
• Waarop uitwaterende: In de Rubeer- en Aanwaspolders, en met het water van deze en van de West-Graaf-Hendrik- en Oude Heidepolders, op de haven van Steenbergen en verder in den Vliet.
• Soort van grond: Zandgrond ligte klein en op sommige punten van zwaardere dito
• Bestuur: Een Dijkgraaf, twee Gezworen, een Secretaris en een Penningmeester. [Dit bestuur heeft het beheer over Polders nș. 20-24]
• Aanmerkingen: De schotbare groote van dezen Polder beloopt 705 Bunders, 31 Roeden, 53 Ellen.
Deze Polder is mede een binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f 55-» per gemet, (0 B. 42 R. 58 El.) (zie nș. 20).
In de lage gedeelten van dezen Polder bespeurt men de blijken van vroegere verveeningen; aan den zuidkant tusschen den witten Ruiter, in het Gehucht de Klad, vindt men eene streek waar veel leemgrond zit, soms slechts 0.20 onder de oppervlakte, en ongelijk van dikte.
terug naar de kaart anno 1995

22. Het verdronken Westland
in gemeente Steenbergen (82,2809 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: -0,70 • Tijd van bedijking: 1367 of 1376, te gelijk met nș. 21 hier boven, doch in 1420 afgescheiden
• Middelen van uitwatering: Eene houten brug in de Olmendreef wijd 2.98 en hoog 2.20
• Waarop uitwaterende: In den verdronken Aanwas en vervolgens op de haven van Steenbergen en verder op Den Vliet
• Soort van grond: Gemeleerde zand- en kleigrond van mindere waarde als het Westland doorgaans is
• Bestuur: Een Dijkgraaf, twee Gezworen, een Secretaris en een Penningmeester. [Dit bestuur heeft het beheer over Polders nș. 20-24]
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 77 Bunders, 13 Roeden, 85 Ellen.
Deze Polder is mede binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f 25-» per gemet, (0 B. 42 R. 58 El.) (Zie nș. 20).
Door dezen Polder stroomt ook het water van de zoogenaamde Inundatie-linie, van Bergen-op-Zoom af naar de Steenbergsche haven, tot formering van welke, in 1616, de Inundatie-kade is gelegd, welke dit gedeelte thans van het overige Westland afscheidt.
terug naar de kaart anno 1995

23. Verdronken Aanwas
in gemeente Steenbergen (41,5758 bunder met kaden)
• Zomerpeil: -0,70 • Tijd van bedijking: 1482
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis genaamd de Tragel, gelegen in de kade nabij de groote Inundatie-sluis, hebbende twee openingen wijd 1.80 en 1.62, elk voorzien van eene drijfdeur hoog 1.64; gemelde Inundatie-sluis, gebouwd in 1685, is wijd 4.65 hoog 2.31, voorzien met een paar puntdeuren en eene schuif, dienende thans tot uitloozing in de haven van Steenbergen, van het water van dezen en de voorgaande Polders, alsmede van de geheele inundatie-linie.
• Waarop uitwaterende: Op de Steenbergsche haven en verder op den Vliet.
• Soort van grond: Gemeleerde zand- en kleigrond van mindere waarde als het Westland doorgaans is
• Bestuur: Een Dijkgraaf, twee Gezworen, een Secretaris en een Penningmeester. [Dit bestuur heeft het beheer over Polders nș. 20-24]
• Aanmerkingen: De schatbare grootte van dezen Polder bedraagt 38 Bunders, 52 Roeden, 53 Ellen.
Deze Polder is mede binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f 35-» per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie nș. 20).
Deze Polder is, om dezelfde reden als de voorgaande, door eene Inundatie-kade van den navolgenden Polder afgescheiden.
De Inundatie-sluis, welke vroeger door de Militaire Genie onderhouden is, is thans ten laste van het Domein.
terug naar de kaart anno 1995

24. De Aanwas
in gemeente Steenbergen (164,3136 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -1,00 • Tijd van bedijking: 1482
• Middelen van uitwatering: Eene steenen heul in den Sas- of Stoofdijk, met twee openingen ieder wijd 2.20 en hoog 1.57
• Waarop uitwaterende: Met het water van het Westland en de Rubeer in den Polder West-Graaf-Hendrik, verder in de haven van Steenbergen en voorts in den Vliet.
• Soort van grond: Zavelige klei
• Bestuur: Een Dijkgraaf, twee Gezworen, een Secretaris en een Penningmeester. [Dit bestuur heeft het beheer over Polders nș. 20-24]
• Aanmerkingen: De schatbare grootte van dezen Polder bedraagt 152 Bunders, 65 Roeden, 8 Ellen.
Deze Polder is mede een binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f 40-» per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie nș. 20).
terug naar de kaart anno 1995

25. De Oude Heide
in gemeente Steenbergen (190,2876 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -1,00 • Tijd van bedijking: 1515
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 0.95 hoog 1.28, met eene drijfdeur.
• Waarop uitwaterende: Met het water van de West-Graaf-Hendrik en andere reeds gemelde Polders in de haven van Steenbergen en verder op den Vliet.
• Soort van grond: Vrij zware klei
• Bestuur: Wordt door Ingelanden zelven beheerd.
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 179 Bunders, 70 Roeden.
Deze Polder is mede een binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f 10-» per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie nș. 20).
Door dezen Polder wordt niets voor in- of doorwatering aan West-Graaf-Hendrik gecontribueerd.
De bedijking van dezen Polder is door Hendrik, Graaf van Nassau, uitgegeven.
terug naar de kaart anno 1995

26. West-Graaf-Hendrik
in gemeente Steenbergen (216,4606 bunder)
• Zomerpeil: -1,00 • Tijd van bedijking: Volgens Van Goor 1528 en volgens Ketelaar 1538
• Middelen van uitwatering: Twee steenen sluizen, de benedenste wijd 1.87 hoog 1.49, de andere wijd 1.84 hoog 1.52, voorzien ieder met eene drijfdeur, welke mede het water moeten doorlaten van het Westland, de Rubeer, den Aanwas, de Oude Heide en de Oude Vlietpolders.
• Waarop uitwaterende: In de Steenbergsche haven en verder op den Vliet.
• Soort van grond: Vrij zware klei
• Bestuur: Staat met de later volgende Oost-Graaf-Hendrikpolder onder het beheer van een Dijkgraaf, twee Gezworen, een Secretaris en een Penningmeester
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 221 Bunders, 56 Roeden, 60 Ellen.
Deze Polder is thans mede binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet, begroot op eene bevoordeeling van f 15- » 's jaars per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie nș. 20).
In het onderhoud van nevensgenoemde uitwatering-sluizen, wordt door den Polder het Westland voorzien, tot eene som van f 250- »; – in het meerdere moet den onderhavigen Polder, prorato van het aantal zijner gemeten, dragen.
Deze Polder is ter bedijking uitgegeven, door Reinier, Prins van Oranje, doch draagt den naam van Graaf Hendrik van Nassau.
terug naar de kaart anno 1995

27. De Oude Vlietpolder
in gemeente Steenbergen (51,0666 bunder)
• Zomerpeil: -1,00 • Tijd van bedijking: 1649
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis in den zuidelijken dijk, wijd 0.57 hoog 1.52, thans zonder deur of schuif.
• Waarop uitwaterende: In West-Graaf-Hendrikpolder, voorts in de haven van Steenbergen en verder op den Vliet.
• Soort van grond: Extra zware klei
• Bestuur: Wordt door de Ingelanden zelven bestuurd
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 52 Bunders, 30 Roeden, 64 Ellen.
Deze Polder is thans mede binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f 20- » per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie nș. 20).
terug naar de kaart anno 1995

33. Het Oude Landslaag
in gemeente Steenbergen (184,188 bunder)
• Zomerpeil: -0,70 • Tijd van bedijking: Onbekend.
• Middelen van uitwatering: Eene brug over de linie, bij den witten Ruiter, wijd 2.61 hoog 1.88
• Waarop uitwaterende: Met het water van de linie van het Halstersche Laag, door het verdronken Westland enz. op de Steenbersche haven en den Vliet.
• Soort van grond: Meerendeels lage onlanden en veengronden.
• Bestuur: Wordt door de Ingelanden zelven beheerd.
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 163 Bunders, 10 Roeden.
Deze Polder is mede binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet, begroot op eene bevoordeeling van f 5- » per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie nș. 20).
In dezen Polder, waar onder ook de Dassenberg begrepen is, wordt veel gemoerd; het veen wordt tot drie Ellen en dieper uitgebaggerd.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843