Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 31-32 en 34-39

Afwatering op de Steenbergsche Vliet ten oosten van de haven van Steenbergen
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 31-32 en 34-39

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

31. De Oost-Graaf-Hendrik
in gemeente Steenbergen (231,7255 bunder)
• Zomerpeil: -1,15 • Tijd van bedijking: Volgens van Goor in 1528, volgens Ketelaar 1538
• Middelen van uitwatering: Eene steenen heul aan den Overval, in den weg van Steenbergen naar Dinteloord, wijd 1.18 hoog 1.15.
• Waarop uitwaterende: In den Polder van Kruisland en met het water van dezen op den vliet.
• Soort van grond: Minder straffe klei
• Bestuur: Als bij n. 26 is vermeld [Staat met n.26. de West-Graaf-Hendrikpolder onder het beheer van een Dijkgraaf, twee Gezworen, een Secretaris en een Penningmeester]
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 237 Bunders, 26 Roeden, 47 Ellen.
Deze Polder is mede binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f20- per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie n. 20).
terug naar de kaart anno 1995

32. Het Oude Land
in gemeente Steenbergen (852,0142 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -1,15 • Tijd van bedijking: Volgens van Goor 1376, doch volgens algemeen gevoelen 1367
• Middelen van uitwatering: Twee steenen heulen genaamd het Kruisriool, onder de Wouwsche Beek, nabij het slot Patmos, wijd 0.94 en 0.63 hoog 1.08 en 0.60 respectivelijk; een dito onder dezelve Beek gelegen, nabij de gesupprimeerde vestingwerken van Steenbergen.
• Waarop uitwaterende: Door de twee eerste heulen in Nieuw- en door de andere in Oud-Kromwiel, vervolgens in Kruisland en daarna op den Vliet.
• Soort van grond: Meerendeels zandige gronden, ook wel lage veenachtige weiden
• Bestuur: Dijkgraaf, vijf Gezworen een Secretaris Penningmeester. Dit bestuur beheert ook de Polders Nieuw- en Oud-Kromwiel en Kruisland.
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 729 Bunders, 80 Roeden, 10 Ellen.
Deze Polder is mede binnenpolder en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f25- per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie n. 20).
Tusschen de Noordzijde van dezen Polder en de gesupprimeerde vestingswerken van Steenbergen, vindt men de zoogenaamde Stadsmolenvesten, groot 15 Bunders, 2 roeden, welke aan geene polder- of dijklasten onderhevig zijn; – aan den Zuidwestkant vindt men, tegen de zogenaamde Linie, den Oudlandschen Zeedijk, welken in 1745 nog is hersteld geworden.
Langs de Noordzijde, over de geheele lengte van dezen Polder, bevindt zich de zoogenaamde Wouwsche Beek, welke in 1643 is daargesteld, met oogmerk om het water van de hooge landen onder Wouw over een hooger bed, in een door dijken besloten kanaaltje of beek, afgezonderd van het water des polders, naar de vesting van Steenbergen en verder op de rivier de Vliet afteleiden, gelijk thans nog plaats heeft.
In het gedeelte van dezen Polder genaamd de Krabben, wordt soms geveend; de moer zit ter diepte van 1.20 tot 1.50.
terug naar de kaart anno 1995

34. Nieuw-Kromwiel
in gemeente Steenbergen (122,5503 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -1,15 • Tijd van bedijking: 1444
• Middelen van uitwatering: Eene houten brug aan den noordoosthoek des Polders, wijd 2.82 hoog 2.13.
• Waarop uitwaterende: Met het water van het Oude Land en Kruisland en verder op den Vliet.
• Soort van grond: Ligte klei
• Bestuur: Dijkgraaf, vijf Gezworen een Secretaris-Penningmeester [Dit bestuur beheert de Polders Het Oude Land, Nieuw- en Oud-Kromwiel en Kruisland]
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 116 Bunders, 99 Roeden, 38 Ellen.
Deze Polder is mede een binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f63- per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie n. 20).
Deze Polder is ter bedijking uitgegeven bij Johanna van Polanen, Gravinne van Nassau.
terug naar de kaart anno 1995

35. Oud-Kromwiel
in gemeente Steenbergen (94,2177 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -1,15 • Tijd van bedijking: 1357
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis aan den noordoosthoek des Polders, wijd 0.73 hoog 1.05, voorzien van eene schuif.
• Waarop uitwaterende: Met het water van een gedeelte van het Oude Land en Kruislandspolders, en verder op den Vliet.
• Soort van grond: Ligte klei met zandige streken
• Bestuur: Dijkgraaf, vijf Gezworen een Secretaris-Penningmeester [Dit bestuur beheert de Polders Het Oude Land, Nieuw- en Oud-Kromwiel en Kruisland]
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 87 Bunders, 23 Roeden, 41 Ellen.
Deze Polder is mede een binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f68- per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie n. 20).
Deze Polder, de oudste in het Arrondissement Breda, is ter bedijking uitgegeven door Jan van Polanen, Heer van Breda, en door Hendrik van Boutersem, Heer van Bergen.
terug naar de kaart anno 1995

36. Kruisland
in gemeente Steenbergen (2916,8413 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -1,15 • Tijd van bedijking: 1487
• Middelen van uitwatering: Twee steenen sluizen even boven het zoogenaamde Oude Veer, de bovenste genaamd Nieuwe Sluis, voorzien van twee openingen ieder wijd 2.14 hoog 2.58; de benedenste of Blaauwe Sluis is wijd 4.58 hoog 2.48, de eerste met een paar puntdeuren en schuif in elken koker en de laatste alleen met twee paar puntdeuren.
• Waarop uitwaterende: Met het water van den Polder het Oude- en de Krabbelanden, Oud- en Nieuw-Kromwiel, Oost-Graaf-Hendrik, en eenige hooge landen op den Vliet.
• Soort van grond: Zware en ligte kleigronden, alsmede tamelijk hooge zand- en leemgronden
• Bestuur: Dijkgraaf, vijf Gezworen een Secretaris-Penningmeester [Dit bestuur beheert de Polders Het Oude Land, Nieuw- en Oud-Kromwiel en Kruisland]
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 2885 Bunders, 92 Roeden, 16 Ellen.
Deze Polder is mede een binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f68- per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie n. 20).
In den omtrek van het Hanengevecht, bij den Doornbosch, bevindt zich eene streek lage grond, alwaar jaarlijks geveend wordt; – de buitengorzen in den omtrek der sluizen, tegen dezen Polder gelegen, behoorden aan denzelven.
In vroegere jaren had deze Polder nog eene derde uitwateringsluis boven het Gastels Veertje, welke in 1743 gedempt of uitgebroken is geworden.
Vr de afsluiting van den Vliet in 1820, was deze Polder 's winters tot 0.21 boven A.P., of 1.36 boven deszelfs zomerpeil, met water belast.
De uitgift ter bedijking van dezen Polder is geschied door Engelbert, Grave van Nassau; – te voren werd dit land het Oostland genoemd.
terug naar de kaart anno 1995

37. Triangelpolder
in gemeente Steenbergen (146,3392 bunder)
• Zomerpeil: -0,60 • Tijd van bedijking: 1630
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis aan de noordzijde des Polders, wijd 0.92 hoog 0.95, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op den Steenbergschen Vliet.
• Soort van grond: Tamelijk zware klei
• Bestuur: Wordt door de Ingelanden beheerd
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 145 Bunders - 84 Ellen.
Deze Polder is mede een binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f45- per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie n. 20).
Buiten dezen Polder heeft men de Ferdinands- en Helmondspoldertjes, welke in 1750 bedijkt, later gedreven en in 1800 op nieuw bekaad zijn, welke bekading thans, na de afsluiting van den Vliet, weder wordt geslecht.
terug naar de kaart anno 1995

38. Groote Bolspolder
in gemeente Steenbergen (97,8899 bunder)
• Zomerpeil: -0,40 • Tijd van bedijking: 1611
• Middelen van uitwatering: Aan het benedeneinde eenen steenen sluis met eene drijfdeur, wijd 0.94 hoog 0.93
• Waarop uitwaterende: Met het water van den kleinen Bolspolder op den Vliet.
• Soort van grond: Tamelijk zware klei
• Bestuur: Wordt door de Ingelanden beheerd
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 98 Bunders, 53 Roeden.
Deze Polder mede een binnenpolder zijnde, is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f30- per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie n. 20).
De uitwateringsluis, welke voormaals aan het boveneinde des polders lag, is in het jaar 1800, wegens verlanding der Vliet, aan het benedeneinde gebragt.
terug naar de kaart anno 1995

39. De kleine Bolspolder
in gemeente Steenbergen (27,6021 bunder)
• Zomerpeil: -0,40 • Maalpeil: van 1817 tot 1822, 0,70 • Tijd van bedijking: 1611
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker wijd 0.50, in den dijk tusschen dezen en den grooten Bolspolder
• Waarop uitwaterende: In den grooten Bolspolder en vervolgens op den Vliet.
• Soort van grond: Zware klei.
• Bestuur: Wordt door de Ingelanden beheerd
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder bedraagt 28 Bunders, 40 Roeden.
Deze Polder is mede een binnenpolder, en is bij de digting van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet begroot op eene bevoordeeling van f50- per gemet, (0 B. 42 R. 58 Ell.) (Zie n. 20).
Vr het jaar 1792 lag aan het boveneinde van dezen Polder eene sluis, welke in dat jaar naar het benedeneinde is moeten worden verlegd; doch ook later niet voldoende bevonden zijnde, is in 1817 er een watermolentje gebouwd, – in 1820 was echter dit middel ook niet geheel voldoende, tot dat in 1823, door de digting van den Vliet, de uitwatering van dezen Polder door den grooten Bolspolder is verzekerd geworden.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843