Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 51-53 en 56

Afwatering, hoofdzakelijk via de St. Maartenspolder, op de Mark
Info Jan van den Noort 010-4366014Statistiek Tableau nº. 51-53 en 56 010-4366014

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

51. St. Maartenspolder
in gemeente De Hoeven (423,2503 bunder)
• Zomerpeil: -0,63 • Maalpeil: 0,89 • Dijkhoogte: De dijken langs de Mark liggen op 3.60 + A.P. • Tijd van bedijking: 1483
• Middelen van uitwatering: Twee steenen sluizen; de eerste of zoogenaamde boezemsluis bij de Kweek, wijd 2.30, voorzien met eene drijfdeur en schuif , en de tweede of oude uitwateringsluis, door welke de Polder, vr den opbouw van den watermolen alleen uitwaterde en welke wijd is 1.65 en van eene schuif voorzien; – de sluis is echter, ten gevolge der verlamming van de Mark in 1756, buiten werking gebragt, doch in 1828, na de afsluiting der rivier, weder tot uitlozing van den Polder gebezigd.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Mark
• Soort van grond: Weinig kleigrond
• Bestuur: Gezworen (2) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De groote van dezen Polder, voor zoo veel de deelgelden betreft, is even als de hiernevens opgegeven 423 Bunders, 25 Roeden, 3 Ellen.
In de herdigtingskosten van de rivier de Mark en Dintel, (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f1 - 25 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
De watermolen in dezen Polder is in 1756 daargesteld, en berekend om het water 1.20 1.30 hoog optemalen; nogtans was het water alhier, in den winter van 1817, tot 0.81 bover A.P. opgeklommen.
De Polder heeft deszelfs naam ontleend aan eenen Abt van St. Bernard, Maarten geheeten, die van de toen bedijkte landen Heer was.
De Koedijk van dezen Polder ligt onder de Gemeente Oudenbosch.
terug naar de kaart anno 1995

52. De Hoevensche Beemden
in gemeente De Hoeven (587,132 bunder)
• Zomerpeil: -0,44 • Maalpeil: 0,92 • Tijd van bedijking: 1409
• Middelen van uitwatering: Twee steenen sluizen, beiden op de Molenboezem even boven de Kweek, de bovenste wijd 1.50 en de benedenste 1.04, beiden voorzien van eene vloeddeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Door de molenboezem op de Mark.
• Soort van grond: Meestal lage weiden, waarvan vele reeds zijn en anderen nog worden uitgemoerd; de moer bevindt zich hier op 0.50 tot 0.70 onder het maaiveld en ter dikte van 0.70 tot 1.25.
• Bestuur: Gezworen (3) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De groote van dezen Polder, voor zoo verre de deelgelden betreffen, is 411 Bunders, 19 Roeden.
In de herdigtingskosten van de rivier de Mark en Dintel, (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
Deze Polder ontvangt veel water van de zuidelijk gelegen hooge gronden, alsmede van het goed van Ikkel, zonder dat door laatstgemelde in de lasten van den Polder gedragen wordt; echter is deszelfs uitwatering, na de herdigting van de Mark, zeer voldoende.
De watermolen in dezen Polder is gebouwd in 1756; in 1817 was deszelfs werking, ten gevolge van den hoogen stand der Mark, dermate belemmerd, dat het water in den Polder tot 0.65 boven A.P. rees.
De Polder is over het algemeen zeer laag, met uitzondering van het gedeelte genaamd de Hoop, hetwelk vele jaren na de bedijking van het overige, in denzelven is begrepen geworden.
terug naar de kaart anno 1995

53. Trippenpolder
in gemeente Etten en Leur (41,6494 bunder)
• Zomerpeil: Omtrent gelijk A.P. • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis met eene drijfdeur en schuif, wijd 0.58 en hoog 0.58
• Waarop uitwaterende: Op het Kibbelvaartje en vervolgens op de Mark.
• Soort van grond: Ligte grond
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (1)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 38 Bunders, 88 Roeden, 81 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
De kaden dezes Polders zijn van geringe hoogte.
terug naar de kaart anno 1995

56. Het Goed van Ikkel
in gemeente Etten en Leur (153,9211 bunder)
• Zomerpeil: omtrent gelijk A.P. • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene opene uitwatering
• Waarop uitwaterende: Op de Hoevensche Beemden
• Soort van grond: Ligte grond
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (1)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 134 Bunders, 27 Roeden, 89 Ellen.
In de kosten der herdigting van de rivier de Mark en Dintel, (zie n. 45) is deze Polder aangeslagen op f0 - 92 1/2 per gemet (0 B. 42 R. 58 Ell.) 's jaars, gedurende 15 jaren.
De kaden van dezen Polder zijn van geringe hoogte.
Tot inlating van het water bestaan er twee steenen sluisjes, als een aan het Kibbelvaartje, wijd 0.44 en hoog 0.53, voorzien van een deurtje, – het andere aan de Laaksche Vaart, bij de zoogenaamde Houtweide, wijd 0.41 hoog 0.43, en insgelijks voorzien van een deurtje.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843