Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 71-73

Afwatering op Volkerak en Hollandsch Diep nabij Willemstad
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 71-73

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

71. Beaumond of West Heiningen
in gemeente Fijnaaart (66,333 bunder)
• Zomerpeil: -0,50 • Dijkhoogte: 4,65 • dijklengte: 470 • Tijd van bedijking: Bekaad volgens sommigen in 1651, volgens anderen in 1717 en bedijkt in 1789.
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis aan de Helsche haven wijd 0.98, voorzien van eene vloeddeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de haven van de Hel en verder op de Krammer
• Soort van grond: Goede klei
• Bestuur: De Ingelanden
• Aanmerkingen: De buitengronden behooren aan Sabina-Henrikapolder
terug naar de kaart anno 1995

72. De Ruigenhil
in gemeente Willemstad (1389,1129 bunder) in Klundert, wat betreft het deel beoosten de Tonnekreek (21,7281 bunder)
• Zomerpeil: -1,02 • Dijkhoogte: 3,95 • dijklengte: 6530 • Tijd van bedijking: 1564
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis genaamd de Bovensluis, even beneden de Tonnekreek gelegen, wijd 3.51 hoog 1.77 en voorzien met twee paar vloeddeuren; in 1820 is nabij de Willemstad nog eene tweede sluis gelegd, wijd 4,35 hoog 1,88, met twee paar vloeddeuren voorzien.
• Waarop uitwaterende: Op het Hollandschdiep
• Soort van grond: Goede klei
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (3) Penningmeester (1) onder den titel van Dijkskollegie van den Polder de Ruigenhil
• Aanmerkingen: Aan den noordwesthoek des Polders en binnen denzelven is gelegen de Stad en Vesting willemstad, groot met de buitengronden 9 Bunders, 79 Roeden, 46 Ellen.
Aan de bovenzijde des Polders, beneden de Tonnekreek, ligt een gedeelte lands genaamde de Bouwhoef van Adriaan van den Hil, hetwelk, uit hoofde van deszelfs lage ligging, in vroeger tijd is mogen worden bekaad en deszelfs water in den grooten Polder mag overmalen, waartoe dan ook een watermolentje is gesticht, hebbende 14 el 43 vlugt; – de hoeve is bij het Kadaster bekend onder de aanduiding van watermolen in den Ruigenhil, en is groot 49 Bunders, 28 Roeden, 7 Ellen; deszelfs zomerpeil is 1.32 beneden A.P., en het maalpeil van bovengenoemden molen 0.42 boven A.P.
Al de landen des Polders, welke zich onder de Klundert bevinden, zijn vrij van alle polderlasten.
Even ten oosten van de Bovensluis bestond eertijds het fort de Haven, en aan den zuidwesthoek het fort Anna, hetwelk tegenwoordig nog bestaat onder den naam van het fort de Hel.
Aan de westzijde vindt men het buitenpoldertje Maltha, welks grootte, onder de Willemstad, bedraagt 29 Bunders, 68 Roeden, 50 Ellen, en onder de Fijnaart 13 Bunders, 4 Roeden, 30 Ellen; dus te zamen 42 Bunders, 72 roeden, 80 Ellen; – dit poldertje, in 1687 bekaad, is in 1820 tot de tegenwoordige grootte gebragt.
Ten noorden heeft men nog drie bekade poldertjes, als: 1. een beneden de benedenste of nieuwe sluis, groot 16 Bunders, 84 Roeden, 80 ellen; 2. Een tusschen de beneden- en de bovensluis, groot 18 Bunders, 23 Roeden, 20 Ellen; en 3. een boven de bovensluis, genaamd de Willemspolder, groot 17 Bunders, 90 Roeden, 60 Ellen.
De kruin van den noorddijk dezes Polders is, ten behoeve van de passage, in 1826 en 1830 bezand, en in 1835 is het buitenbeloop verbeterd, en tevens de kruin verhoogd met eene kade aan de buiten kruinslijn, ter hoogte van 5 tot 7 palmen.
terug naar de kaart anno 1995

73. De oude Heiningen
in gemeente Fijnaart (769,4143 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -0,65 • Dijkhoogte: 3,86 • dijklengte: Volgens de kaart van F. Smeth 1584.
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis met vloeddeur en schuif wijd 1.39, het slotstuk in de toog van het buitenfront, draagt het jaarmerk 1628. Op de Helsche haven ligt ook nog eene spuisluis, gebouwd in 1746.
• Waarop uitwaterende: Op de haven van de Hel en verder op de Krammer.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (2) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: Het onderhoud der Helsche haven, van de spuisluis, der kade en verdere havenwerken, waaronder ook het diephouden is begrepen, is ten laste van dezen Polder. – Aan den zuidwesthoek vindt men, op en tegen den dijk, nog eenige overblijfselen van het fort Oranje.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843