Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 93-94 en 96-98

Afwatering van de polders ten westen van de Roode Vaart, via dit water op het Hollandsch Diep
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 93-94 en 96-98

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

93. Zandberg en Nieuwendijk
in gemeente Zevenbergen (145,5704 bunder Nieuwendijk met de dijken)(169,5478 bunder Zandberg met de dijken)
• Zomerpeil: -1.40 • Maalpeil: -0,27 • Tijd van bedijking: Gezamenlijk met den voorgaanden Polder in 1554
• Middelen van uitwatering: Eenen steenen sluis aan het oosteinde in den buitendijk wijd 1.50, voorzien van eene drijfdeur en schuif; door dezelve wordt het water in den buitenboezem overgebragt, en deze loost door eene steenen sluis wijd 1.85 en voorzien van eene drijfdeur, in de Roodevaart buiten het Sas..
• Waarop uitwaterende: Op de Roodevaart en vervolgens in het Hollandschdiep, doch ook somwijlen voor een gedeelte door het oostelijk deel van den grooten Polder naar de Noordschans, en aldaar op het Hollandschdiep.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (4) Penningmeester (1) voor deze en de Nassau- en Arenbergerpolders (n. 107 en 108)
• Aanmerkingen: De schotbare groote van deze Polders, met betrekking tot de kosten van de gecombineerde uitwatering met het westelijk gedeelte van den grooten Polder, beloopen respectievelijk 157 Bunders, 73 Roeden en 131 Bunders, 38 Roeden.
De watergangen van deze Polders met die van den grooten Polder in directe gemeenschap zijnde, zoo wordt ook in sommige gevallen een gedeelte van het water van eerstgenoemden door den molen van het oostelijk gedeelte van laatsgenoemden opgenomen; doch het meerendeel wordt door de Polders eigen, in 1734 gebouwden, watermolen opgemalen, en naar de Roodevaart afgevoerd.
Door laatstgemelden molen wordt ook het Landeke van Hoogstraten of Basins Landeke, van ouds genaamd nieuwe Nieuwedijk, bemalen.
Het hiernevens vermelde Bestuur is, ingevolge het reglement voor het beheer dezer Polders, goedgekeurd bij Besluit van Zijne Majesteit van 1 Maart 1829, n. 56, onder den naam van Dijkskollegie ingesteld , en beheerd ook den watermolen van het westelijk gedeelte van den grooten Polder (n. 92), alsmede dien van de Nassau- en Arenbergsche Polders (n. 107 en 109).
terug naar de kaart anno 1995

94. Het Landeke van Hoogstraten of Bazius Landeke, van ouds genaamd nieuwe Nieuwendijk
in gemeente Klundert (77,1467 bunder) in Zevenbergen (27,1933 bunder)
• Zomerpeil: -1,40 • Maalpeil: -0,27 • Tijd van bedijking: 1650
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 0.72, voorzien van eene schuif, en gelegen in den noordelijken dijk.
• Waarop uitwaterende: Gemeen met en door den Polder de Nieuwendijk en Zandberg op de Roodevaart.
• Soort van grond: Goede klei
• Bestuur: Zie boven. (n 93)
• Aanmerkingen: Weleer waterde deze Polders directelijk uit op het riviertje de Keen, deze echter verlammende, bouwde men een watermolentje, dat later weder is afgebroken, en regelde alstoen de uitwatering zoo als die thans bestaat.
In de directie van deze gemeenschappelijke uitwatering heeft de onderhavige Polder geene stem, doch draagt met 94 Bunders, 40 Roeden, in de kosten derzelve.
terug naar de kaart anno 1995

96. Losecaatspolder of Boertkensgors
in gemeente Klundert (86,4824 bunder)
• Zomerpeil: -0,10 • Dijkhoogte: 3,75 • dijklengte: 430 • Tijd van bedijking: Boertkensgors vr 1688, Losecaatspolder later.
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 0.91 en hoog 0.94, voorzien met eene vloeddeur en schuif
• Waarop uitwaterende: Op het Zevenbergsche kanaal
• Soort van grond: Goede klei
• Bestuur: De Rentemeester van het Domeinen van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden te Klundert
• Aanmerkingen: het water van Boertkensgors vloeit door een sluisje, gelegen in deszelfs oude vervallen bedijking, in Losecaatspolder, en ontlast zich met het water van dezen in het kanaal van Zevenbergen.
terug naar de kaart anno 1995

97. De Keensche gorzen ten oosten van de Klundert
in gemeente Klundert (84,0732 bunder) in Zevenbergen (88,012 bunder)
• Zomerpeil: -01,0 • Tijd van bedijking: Omstreeks 1750
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis nabij het zoogenaamde Vogeltje, wijd 1.16, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het door dezen Polder strekkende, bijna tot een gewone sloot verlandde, riviertje de Keen, en vervolgens op het kanaal van Zevenbergen.
• Soort van grond: Zware klei
• Bestuur: De Rentemeester van het Domeinen van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden te Klundert
• Aanmerkingen: Het ververschen van het water in de Klundert (zie de aanmerking achter den grooten Polder n. 92) geschiedt door nevensgemeld verland riviertje de Keen, wordende hetzelve door het hiervoor gemelde sluisje aan het Vogeltje, uit het kanaal van Zevenbergen ingelaten, en aan het westeinde door een, tegen de gesupprimeerde vestingwerken van de Klundert, in 1799 gebouwd steenen sluis, (genaamd de nieuwe wachter op de Keen) wijd 1.40 en voorzien van eene schuif, nu en dan afgelaten en in het Hollandschdiep ontlast.
terug naar de kaart anno 1995

98. De gecombineerde oude Noord- Toren-, Oost- en West Merenpolders, van ouds genaamd het Molengors en Noordpolder
in gemeente Klundert (3,258 bunder met de dijken) in Zevenbergen (610,4833 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: -1,05 • Maalpeil: 0,20 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis aan het noordeinde op den Molenboezem wijd 1.90, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: In het kanaal van Zevenbergen en vervolgens op het Hollandschdiep
• Soort van grond: Goede klei
• Bestuur: Dijkgraaf (1) Gezworen (2) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder beloopt 537 Bunder, 10 Roeden, 76 ellen.
Ten gevolge der verlamming van de uitwatering van het Zevenbersche kanaal, heeft men moeten overgaan tot het plaatsen van eenen watermolen, hebbende 26.30 vlugt en 40 duimen breedte der schoepen aan het waterrad.
Om des zomers water uit het Zevenbersche kanaal te kunnen inzetten, is aan het noordeinde van Zevenbergen een sluisje gelegd, wijd 0,45 en voorzien van eene schuif.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843