Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 161-173

Afwatering van de polders tussen de haven van Oosterhout en de groote weg 1e klasse op de Donge
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 161-173

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

161. Oostpolder
in gemeente Oosterhout (134,8246 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: -0,10 • Dijkhoogte: 1,90 • dijklengte: 2540 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd 1.50, voorzien van eene drijfdeur en schuif en dragende het jaarmerk 1749.
• Waarop uitwaterende: Op Gooikensgat en de Oosterhoutsche haven, en vervolgens op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Agent van het Domein te Klundert
• Aanmerkingen: Deze Polder behoort geheel aan het Domein, ontvangt veel water van de hooge gronden onder Oosterhout, en watert, voor zoo verre hij ten oosten van het Visschersgat gelegen is, gecombineerd met den Slikpolder, door de sluis van dezen laatsten uit.
Aan de zuidzijde van dezen Polder vindt men de bouwvallen van het Huis te Strijen.
terug naar de kaart anno 1995

162. Oranjepolder
in gemeente Oosterhout (153,789 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: -0,10 • Dijkhoogte: 1,70 tot 1,90 • dijklengte: 3740 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: 1. Eene steenen sluis aan het benedeneinde van Gooikensgat, wijd 1.60, voorzien van eene drijfdeur en schuif en dragende het jaarmerk 1791.
2. Eene dito sluis aan het benedeneinde des Polders, tegen de Oosterhoutsche haven, wijd 1.42, voorzien met eene drijfdeur en schuif en dragende het jaartal 1750.
• Waarop uitwaterende: Op de haven van Oosterhout, en verder op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Agent van het Domein te Klundert
• Aanmerkingen: Met uitzondering van twee kleine perceelen, behoort deze Polder, waarin ook begrepen zijn de zoogenaamde Klaverpolder en de binnen- en buiten-Omloopen, geheel aan het Domein.
Aan de noordoostzijde vindt men nog een poldertje tegen het Krommegat gelegen, groot ongeveer 2 Bunders, en welks kade 1.50 1.60 en het zomerpeil 0.35 boven A.P. gelegen zijn.
terug naar de kaart anno 1995

163. Snellenspoldertje
in gemeente Oosterhout (13,9851 bunder)
• Zomerpeil: Gelijk A.P. • Dijkhoogte: 1,80 • dijklengte: 360 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker aan de zijde van de Oosterhoutsche haven, en een dito aan het Krommegat, beide wijd 0.60 en voorzien van eene klep.
• Waarop uitwaterende: Op de Oosterhoutsche haven en op het Krommegat, en vervolgens op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigen Gerfden
• Aanmerkingen: De kaden van dit poldertje zijn, hoewel 1.80 boven A.P. gelegen, op sommige punten echter niet veel boven de landen verheven.
terug naar de kaart anno 1995

164. Oliezand
in gemeente Oosterhout (22,405 bunder)
• Zomerpeil: 0,10 • Dijkhoogte: 1,80 • dijklengte: 630 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Twee houten duikers aan de westzijde van den Polder, beide wijd 0.62 en voorzien van kleppen, en een aan de oostzijde tegen het Krommegat, wijd 0.96, en mede voorzien van eene klep.
• Waarop uitwaterende: Door de twee eerstgemelde duikers op de haven van Oosterhout en door laatstgemelden op het Krommegat, in beide gevallen verder op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigen Gerfden
• Aanmerkingen: Deze Polder is door eene middelkade, strekkende van het zuiden naar het noorden, in twee deelen gescheiden, welke ieder naar eene afzonderlijke zijde uitwateren. Ook hier zijn de kaden op sommige punten weinig boven het land verheven.
terug naar de kaart anno 1995

165. De Hillen
in gemeente Oosterhout (35,493 bunder)
• Zomerpeil: 0,35 • Dijkhoogte: 1,85 • dijklengte: 1530 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Drie houten duikers aan de westzijde, respectievelijk wijd 0.30, 0.55 en 0.49, ieder voorzien van eene klep, en een dito aan de oostzijde, wijd 0.35, voorzien van eene klep.
• Waarop uitwaterende: Op de haven van Oosterhout, en wijders op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigen Gerfden
• Aanmerkingen: De kade van dezen Polder heeft, op vele punten, slechts eene geringe hoogte boven het maaiveld.
terug naar de kaart anno 1995

166. De Kwestieuse of Krakeellanden
in gemeente Oosterhout (18,428 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0.30 • Dijkhoogte: 1.60 1.70 • dijklengte: 1400 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker tegen het Krommegat, wijd 0.64, en voorzien van eene klep en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het Krommegat en verder op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Agent van het Domein te Oosterhout
• Aanmerkingen: Deze Polder behoort geheel aan het Domein.
Het hiernevens genoemde Krommegat is weleer aan het benedeneinde, bij de rivier de Donge, afgesloten geweest, vermoedelijk door eene schutsluis, zijnde er nog stukken van de hardsteenen slagstijlen op de plaats aanwezig; – het gemelde gat heeft, over eene aanmerkelijke lengte van de rivier opwaarts, nog eene aanzienlijke wijdte en diepte, doch hooger op, alwaar hetzelve den naam van Regtendijkschegat heeft, is de verlamming zeer aanmerkelijk.
terug naar de kaart anno 1995

167. Beelaartspolder of de Hooislobben
in gemeente Raamsdonk (43,1118 bunder met de kaden en buitengronden)
• Zomerpeil: -0,10 • Dijkhoogte: 1,70 1,80 • dijklengte: 2650 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Twee houten sluisjes aan de rivier de Donge, het bovenste wijd 0.79 en het benedenste 0.56, beide voorzien met klep en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigenaar
• Aanmerkingen: Deze Polder was vroeger in in twee delen gescheiden door een gat, hetwelk thans is verlamd, zoo dat de bekadingen aan de noord- en zuidzijde der beide deelen, na 1778, zijn vereenigd geworden. De landen van dezen Polder zijn, aan de zijde van de rivier de Donge, aanmerkelijk hoger gelegen dan aan de zuidzijde.
Het gat tusschen dezen Polder en de Slobberdoezen en Kwestieuse- of Krakeellanden, hetwelk in 1778 nog open was, is thans geheel verland. Aan het benedeneinde van hetzelve, bij de rivier de Donge, vindt men een, houten wachter, dienende om het water tusschen de bekadingen in de Donge te loozen, – ook op het oostelijk einde van dit verlande gat, nabij den grooten weg, is een houten duiker tot hetzelfde einde geplaatst.
terug naar de kaart anno 1995

168. De Slobberdoezen
in gemeente Raamsdonk (10,647 bunder)
• Zomerpeil: 0,15 • Dijkhoogte: 1,50 1,60 • dijklengte: 1400 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker aan de oostzijde des Polders, wijd 0.61, voorzien met eene klep en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het Krommegat, en vervolgens op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Eigen administratie
• Aanmerkingen: Zie omtrent de verlanding van het gat aan de oostzijde van dezen Polder, het gestelde in de aanmerking achter den Beelaartspolder hier boven, onder n. 167.
terug naar de kaart anno 1995

169. De groote Ruitersbos
in gemeente Oosterhout (3,938 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,40 • Dijkhoogte: 1,60 1,70 • dijklengte: 425 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker aan de zuidzijde tegen het Krommegat, wijd 0.50, voorzien met eene klep.
• Waarop uitwaterende: Op het Regtendijkschegat, en verder op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Agenet van het Domein te Klundert
• Aanmerkingen: Deze Polder behoort geheel aan het Domein; de gronden zijn van eenen goeden aard.
terug naar de kaart anno 1995

170. De Koksheuvels of Opkomst van Vreugderijk
in gemeente Raamsdonk (10,6178 bunder) in Oosterhout (9,5307 bunder)
• Zomerpeil: Voor het gedeelte beoosten den grooten weg -0,10 en voor het gedeelte beweten dien weg 0,10. • Dijkhoogte: 1,60 a 1,70 • dijklengte: Van het oostelijk gedeelte 65 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Voor het oostelijk gedeelte een houten duiker aan het noordeind des Polders, tegen de rivier de Donge, ten oosten van den groooten weg der 1ste klasse n. 3, van Breda naar Gorinchem, wijd 0.31, voorzien van eene klep, en voor het westelijk gedeelte nog twee houten duikers, waarvan de bovenste wijd 0.58, voorzien van eene klep en schuif en de benedenste mede wijd 0.58, voorzien van eene klep.
• Waarop uitwaterende: Het gedeelte beoosten den grooten weg der 1ste klasse n. 3, onmiddellijk op de rivier de Donge, en het gedeelte bewesten dien weg op het Regtendijksche- of Krommegat, en verder op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond en spiergrond
• Bestuur: De Eigenaar
• Aanmerkingen: In het gedeelte van dezen Polder, bewesten den grooten weg der 1ste klasse n. 3, is ook begrepen het zogenaame Klissenpoldertje, groot 14 Bunders, 54 Roeden, 88 Ellen, zijnde eenige aan het Domein behoorende in dezelfde bekading begrepen perceelen, waarvoor dan ook speciaal de bovenste duiker in het westelijk gedeelte, door het Domein is gelegd en onderhouden wordt.
terug naar de kaart anno 1995

171. Noorderpoldertje, van ouds genaamd Klaas Meezenpoldertje
in gemeente Oosterhout (8,421 bunder met de kade)
• Zomerpeil: 0,20 • Dijkhoogte: 1,15 • dijklengte: 560 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker aan de oostzijde, wijd 0.63, voorzien van eene klep en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het Regtendijkschegat, en vervolgens op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Eigen Gerfden
• Aanmerkingen: Aan de oostzijde van dit Poldertje, over het Regtendijkschegat, bevindt zich de groote weg der 1ste klasse n. 3, van Gorinchem naar Breda, in 1812, gelegd.
terug naar de kaart anno 1995

172. De Slikpolder
in gemeente Oosterhout (28,515 bunder met de kade)
• Zomerpeil: -0,05 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: In gemeenschap met een gedeelte van den Oostpolder, eene steenen sluis aan het einde van het Visschersgat, wijd 1.66, voorzien van eene drijfdeur en schuif en dragende het jaarmerk 1749.
• Waarop uitwaterende: Op Gooikensgat, en door de haven van Oosterhout op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Agent van het Domein te Oosterhout
• Aanmerkingen: Deze Polder is geheel aan het Domein.
terug naar de kaart anno 1995

173. Republiekpolder
in gemeente Oosterhout (86,7544 bunder met de kade.)
• Zomerpeil: 0,10 • Dijkhoogte: 1,50 1,60 • dijklengte: 860 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis aan het Regtendijkschegat, wijjd 1.24, voorzien van eene drijfdeur en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het Regtendijkschegat en verder op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: Gezworen (1) Penningmeester (1)
• Aanmerkingen: De grootte van dezen Polder, voor zoo verre die aan dijkschotten onderworpen is, beloopt 82 Bunders, 66 Roeden, 88 Ellen.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843