Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 181-184

Afwatering op de Donge, hoofdzakelijk via de Melkhaven
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 181-184

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

181. De Oostpolder
in gemeente Raamsdonk (126,9454 bunder met de kaden) in Waspik (13,8066 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,15 • Dijkhoogte: 1,80 1,90 • dijklengte: 1170 langs de Melkhaven, 2130 langs de Donge en de 's-Grevelduinsche Sloot, tezamen 3300. • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Eene steenen sluis wijd in den dag 1.48 hoog 1.22, voorzien van eene vloeddeur en schuif.
Een houten duiker wijd in den dag 0.51 hoog 0.41, voorzien van eene klep.
Een houten duiker op de Donge, even boven het Borstlappeveer, wijd in den dag 0.54 hoog 0.40, voorzien van eene klep en schuif.
Een idem idem, wijd 0.37 hoog 0.42
Een dito dito, wijd 0.18 hoog 0.20 beide voorzien van eene klep.
En eindelijk onder de straat in Luiten Ambacht, nabij de Gemeente Waspik, een in 1833 tijdelijk gelegden houten duiker wijd 0.44 hoog 0.52, met eene schuif aan de zuidzijde.
• Waarop uitwaterende: Door de Melkhaven en ook directelijk op de rivier de Donge, doch ook tijdelijk door de in 1833 gelegde houten duiker in den Waspikschen Polder, en vervolgens op het oude Maasje.
• Soort van grond: Grootendeels uitgeveend, behalve aan de noordzijde tegen Luiten Ambacht, waar eenige hooge zandgronden liggen.
• Bestuur: Twee Poldermeesters, waarvan de oudste tevens Penningmeester is.
• Aanmerkingen: Deze Polder werd, bij den vloed van 4 Februarij 1825, overstroomd. – De kaden, sluis en duikers worden door den Polder onderhouden. De houten duiker, in 1833, tijdelijk onder den straatweg in Luiten-Ambacht gelegd, diende alleen tot loozing van het water der militaire inundatie, door den Waspikschen Polder naar het oude Maasje, doch zal vermoedelijk wel weder worden weggenomen, ten minste is zij thans reeds buiten werking. Men vindt in dezen Polder vele uitgemoerde velden, en andere waarin nog veen voorhanden is; dezelve zit in lagen van 1 el 10 1 el 50 dikte, op 30 40 duimen onder de oppervlakte van den grond.
Het gedeelte onder Waspik betaalt niet in de polderlasten, als bestaande in hooge gronden, welke genoegzaam geene uitwatering behoeven.
terug naar de kaart anno 1995

182. De Noordpolder
in gemeente Raamsdonk (38,7982 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: -0,10 • Dijkhoogte: 1,70 1,80 • dijklengte: 950 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker op de Melkhaven, wijd 0.42 hoog 0.38, vooorzien van eene schuif en klep.
De houten duiker wijd 0.98 en voorzien van eene schuif, welke in 1832 in den Koedijk is gelegd, zal vermoedelijk weder worden weggenomen, en is thans reeds buiten werking.
• Waarop uitwaterende: Door eerstgemelden duiker op de Melkhaven en vervolgens op de rivier de Donge; en door laatstgemelden nieuwen duiker in den ouden Polder en vervolgens in de rivier het oude Maasje.
• Soort van grond: Vele ligte en ook moerachtige gronden
• Bestuur: Een Poldermeester die tevens penningmeester is
• Aanmerkingen: De vloed van 4 Februarij 1825 heeft dezen Polder overstroomd.
Door nevensgemelden nieuwen duiker is de militaire inundatie van dezen Polder, in 1832 en 1833, voor een aanmerkelijk gedeelte door den ouden Polder op het oude Maasje geloosd geworden.
Zie omtrent de gemeenschap van het water van dezen en den Zuidpolder, de aanmerking bij laatstgemelden geplaatst.
terug naar de kaart anno 1995

183. Zuidpolder
in gemeente Raamsdonk (57,3794 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: -0,10 • Dijkhoogte: 1,70 1,80 • dijklengte: 270 langs de Melkhaven en 1300 langs de Donge, zamen 1570. • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Drie houten duikers, als: Een wijd en hoog 0,58, voorzien van klep en schuif. Een wijd 0.48 en hoog 0.39 met eene klep, en den derden op de Melkhaven, wijd 0.44 hoog 0.38, voorzien van klep en schuif.
Buiten deze is er in 1832 nog een houten duiker in den Geeldijk gelegd, wijd 0.35, en ter wederzijde voorzien van eene klep doch dezelve zal verrmoedelijk weder weggenomen worden en is thans reeds buiten werking.
• Waarop uitwaterende: Door de drie eerstgemelde duikers op de rivier de Donge, door laatstgemelden nieuwen duiker in den ouden Polder en vervolgens in het oude Maasje.
• Soort van grond: Vele ligte en ook moerachtige gronden
• Bestuur: Een Poldermeester die tevens penningmeester is
• Aanmerkingen: Deze Polder, in nen ring met den hierboven genoemden Noordpolder gelegen, inundeert, als het water in de rivier de Donge tot omstreeeks 2 Ellen boven A.P. is gerezen; den 4 Februarij 1825 was zulks het geval. – Door nevensgemelden nieuwen duiker is de militaire inundatie van dezen Polder, in 1832 en 1833, grootendeels in den ouden Polder en vervolgens naar het oude Maasje geloosd.
Sedert 1832 is de afscheiding van water tusschen dezen en den Noordpolder vervallen.
terug naar de kaart anno 1995

184. St. Antoniepolder
in gemeente Raamsdonk (18,7356 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,10 • Dijkhoogte: 1,60 • dijklengte: 500 langs de Donge • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker wijd 0.57 hoog 0.41, voorzien van eene klep en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op den Zuidpolder en met dezen op de rivier de Donge.
• Soort van grond: Vele zandachtige gronden.
• Bestuur: Een poldermeester die tevens penningmeester is.
• Aanmerkingen: Ook deze Polder is, door den vloed van 4 Februarij 1825, overstroomd geworden.
In de kaden, door welke dezen Polder aan de zijde van de rivier de Donge, beneden het oude of Willemsveer, gedekt is, vindt men nog een houten duikertje, hetwelk echter alleen dient ter ontlasting van het water van een perceel grond, circa groot 1 Bunder, hetwelk in den ring van dezen Polder is gelegen, doch niet tot denzelven gerekend wordt.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843