Logo Brabantse Delta
 

Anno 1843: Statistiek Tableau, Polder nº. 204-207 en 416-420

Afwatering van de polders in Waalwijk en Baardwijk op de Oude Maas
Info Jan van den Noort 010-4366014
Statistiek Tableau nº. 204-207 en 416-420

Bronnen:
Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990
A. de Geus en E.C.B. van Rappard, Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband ('s-Hertogenbosch 1843)

204. Binnenpolder van Waalwijk
in gemeente Waalwijk (288,3546 bunder met inbegrip van het Dorp Waalwijk)
• Zomerpeil: 0,20 • Dijkhoogte: 4,20 4,60 • dijklengte: 1390 • Tijd van bedijking: Onbekend, doch de kapitale of winterdijk in 1827 verhoogd en verzwaard
• Middelen van uitwatering: Drie steenen sluisjes, de benedenste nabij de haven, wijd 1.41 hoog 0.94, voorzien van twee vloed- en eene ebdeur; de middelste achter de R.K. pastorij gelegen, wijd 0.68 hoog 0.94, voorzien van twee vloed- en eene ebdeur, de derde of bovenste nabij de Putsteeg, wijd 0.70 hoog 1.25, voorzien van twee vloed- en een ebdeurtje.
• Waarop uitwaterende: Door den buitenpolder van Waalwijk op het oude Maasje.
• Soort van grond: Zandgrond
• Bestuur: Het Gemeentebestuur van Waalwijk
• Aanmerkingen: Deze Polder, waarin ook het Dorp Waalwijk gelegen is, bevindt zich binnen den ringdijk van de Langstraatsche Binnenpolders, en is aan de zuidzijde aanmerkelijk hooger dan aan de noordzijde.
De schotbare grootte wordt door het kadaster berekend; – de lasten worden gedragen door de eigenaren der landen en van de gebouwde eigendommen.
terug naar de kaart anno 1995

205. Binnenpolder van Baardwijk
in gemeente Baardwijk (344,2606 bunder met de dijken)
• Zomerpeil: 0,50 • Dijkhoogte: De Winterdijk 4,60 5,00 • dijklengte: De Winterdijk 1705, de Liniedijk 1900, en de Meerdijk 900, zamen 4505. • Tijd van bedijking: Onbekend, doch de kapitale of winterdijk in 1826 en 1827 verhoogd en verzwaard
• Middelen van uitwatering: Twee steenen sluisjes, het benedenste, de Laageindsche heul genaamd, wijd 0.75 hoog 1.12, voorzien van twee drijfdeurtjes; het bovenste genaamd de Hoogeindsche heul, wijd 0.83 hoog 1.17, mede voorzien van twee drijfdeurtjes.
• Waarop uitwaterende: In den buitenpolder van Baardwijk en vervolgens op het oude Maasje.
• Soort van grond: Zandgrond
• Bestuur: Het Gemeentebestuur van Baardwijk
• Aanmerkingen: Deze polder is de laatste of meest oostelijke der Polders, welke zich binnen den ringdijk der Langstraatsche Binnenpolders bevinden; dezelve is in het zuidelijk deel aanmerkelijk hooger dan in het noordelijke. –
Vr de daarstelling van den Baardwijkschen Overlaat, in den jare 1765, strekte dezelve zich verder oostwaarts en wel tot in het midden van den tegenwoordigen Overlaat uit.
De kosten van de uitwaterings- en waterkeerende middelen van dezen en van den Buitenpolder van Baardwijk, worden door beiden gemeenschappelijk gedragen, in rede van de reele waarde der landen.
De schotbare grootte wordt thans naar de kadastrale meting berekend.
Aan de noordzijde van dezen Polder, nabij den dijk, ligt het Dorp Baardwijk. Het voormaals bestaand hebbend huis Valckevoort is niet meer aanwezig; daarentegen vindt men er een Oude-Mannenhuis, het eenige hetwelk in dit District ten platten lande aanwezig is; hetzelve heeft echter, omstreeks den jare 1817, zijne vroegere bestemming verloren.
terug naar de kaart anno 1995

206. Buitenpolder van Baardwijk
in gemeente Baardwijk (555,5315 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,50 • Dijkhoogte: 1,80 1,90 • dijklengte: Langs het oude Maasje 1640, langs den Uitgang 520, zamen 2160 • Tijd van bedijking: Onbekend
• Middelen van uitwatering: Twee niet overwelfde steenen sluisjes; Het benedenste wijd 2.60 hoog 2.40, voorzien van een paar puntdeuren en aan de binnenzijde van sponningen voor eene schuif. Het bovenste wijd 1.37, voorzien van eene drijfdeur en aan de binnenzijde van eene schuif, tot keering van het binnenwater tot circa zomerpeilshoogte.
• Waarop uitwaterende: Op het oude Maasje
• Soort van grond: Kleigronden, zijnde wei- en hooilanden.
• Bestuur: Het Gemeentebestuur van Baardwijk
• Aanmerkingen: De schotbare grootte van dezen Polder wordt thans naar de meting van het kadaster berekend.
Ten aanzien van de bekostiging der waterkeerende en waterleidende middelen, zie men de aanmerking hier boven (n. 205).
De vloed van 4 Februarij 1825 rees in dezen Polder tegen den winterdijk tot 3.27 + A.P., en het water van den Baardwijkschen Overlaat, in November 1824, tot 2.97 + A.P.
het gedeelte van den Baardwijjkschen Overlaat, ten westen van den zoogenaamden Middelsloot gelegen, wordt nog tot dezen Polder gerekend, in denwelken de landen aan de zuid- of dijkzijde gelegen, doorgaans hooger zijn, dan die aan de noordzijde.
terug naar de kaart anno 1995

207. Buitenpolder van Waalwijk
in gemeente Waalwijk (357,1345 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,15 • Dijkhoogte: 1,80 1,90 • dijklengte: Langs het oude Maasje 1550, langs de Waalwijksche haven 2500, zamen 4050. • Tijd van bedijking: Onbekend.
• Middelen van uitwatering: Vier steenen sluizen, als:
1. De sluis aan het boveneind der haven van Waalwijk, wijd 0.60, voorzien van eene vloed- en ebdeur.
2 Eene niet overwelfde sluis op de Hooigracht wijd 1.80 hoog 1.88, voorzien van eene vloed- en ebdeur, en aan de binnenzijde van sponningen voor een regel schotbalken.
3. De niet overwelfde Rijks sluis, dienende speciaal tot ontlasting van het water van den Baardwijkschen Overlaat, wanneer de kaden beloopen zijn, wijd 3.14 hoog 2.40, voorzien van een paar puntdeuren en schotbalksponningen binnen en buiten de deuren, benevens eene sponning voor eene schuif aan de binnenzijde; en
4. Eene niet overwelfde sluis bij de Gansoijensche brug, wijd 1.40 hoog 1.92, voorzien van eene vloeddeur en een paar sponningen voor eene schuif.
• Waarop uitwaterende: Op de haven van Waalwijk en verder op het oude Maasje, doch door de sluis n. 4 directelijk op het oude Maasje.
• Soort van grond: Kleigronden, zijnde wei- en hooilanden
• Bestuur: Het Gemeentebestuur van Waalwijk
• Aanmerkingen: De schotbare grootte dezes Polders wordt thans naar de meting van het kadaster berekend.
De sluis n. 1, hiernevens aangeduid, is in 1826, ter vervanging van eene aldaar bestaan hebbende houten sluis, gelegd, en grootendeels door den Binnenpolder van Waalwijk, voor een kleiner deel door het Dorp Waalwijk, en voor het kleinste deel door den onderhavigen Buitenpolder bekostigd. Deze sluis dient voornamelijk voor de uitwatering van den Binnenpolder, doch ook tot inzetting van versch water voor Waalwijk en in den Buitenpolder.
De sluis sub n. 3 is in 1801, van wege het Rijk, door de Administratie van den Waterstaat, gelegd, voor f5674 - ; de onderhoudskosten worden ook door 's Rijks schatkist gedragen.
Behalve den Binnen- en Buitenpolder van Waalwijk, behoort ook nog tot deze Gemeente een strook lands in den Buitenpolder van Besoijen, langs de westzijde der Waalwijksche haven, welke laatste 2600 ellen lang is.
Ook in dezen Polder zijn den landen aan de zuid- of dijkzijde gelegen, doorgaans hooger dan die aan de noordzijde.
terug naar de kaart anno 1995

416. De oude Waag
in gemeente Drongelen (46,3939 bunder met de kaden)
• Zomerpeil: 0,60 • Dijkhoogte: 1,80 2,00 • dijklengte: 1260 • Tijd van bedijking: Vr 1798
• Middelen van uitwatering: Drie houten duikers, als: een aan het boveneinde, wijd 0.35, met eene klep; een omtrent in het midden, wijd 0.56, met een drijfdeurtje en klep, en een aan het benedeneinde, wijd 0.30, met eene klep en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het oude Maasje.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigenaar
terug naar de kaart anno 1995

417. Poldertje boven de oude Waag
in gemeente Drongelen (0,958 bunder)
• Zomerpeil: 0,60 • Dijkhoogte: 1,80 1,90 • dijklengte: 360 • Tijd van bedijking: Vr 1798
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker wijd 0.40, voorzien met eene klep.
• Waarop uitwaterende: Op het oude Maasje.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigenaar
terug naar de kaart anno 1995

418. Poldertje beneden de brug van Doeveren
in gemeente Drongelen (3,135 bunder)
• Zomerpeil: 0,50 • Dijkhoogte: 1,80 1,90 • dijklengte: 450 • Tijd van bedijking: Vr 1798
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker wijd 0,44, voorzien van eene klep.
• Waarop uitwaterende: Op het oude Maasje.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigenaar.
terug naar de kaart anno 1995

419. Poldertje boven de brug van Doeveren
in gemeente Drongelen (0,927 bunder)
• Zomerpeil: 0,50 • Dijkhoogte: 1,80 1,90 • dijklengte: 125 • Tijd van bedijking: Vr 1798
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker wijd 0,30, voorzien met eene klep.
• Waarop uitwaterende: Op het oude Maasje.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigenaar.
terug naar de kaart anno 1995

420. Poldertje beneden de Doeverensche sluis
in gemeente Drongelen (2,178 bunder)
• Zomerpeil: 0,50 • Dijkhoogte: 1,85 1,95 • dijklengte: 250 • Tijd van bedijking: Vr 1798
• Middelen van uitwatering: Een houten duiker wijd 0,41, voorzien met eene klep en schuif.
• Waarop uitwaterende: Op het oude Maasje.
• Soort van grond: Kleigrond
• Bestuur: De Eigenaar.
terug naar de kaart anno 1995

terug naar de kaart anno 1843